1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Jelzálogfedezet mellett nyújtott hitelek
 4. Szabadfelhasználású jelzálog hitelek

Szabadfelhasználású jelzálog hitelek

Olyan jellegű kiadások finanszírozása, amelyekre valamilyen okból nem egyéb hitelt felvenni, de rendelkezik ingatlannal.

A jelzáloghitel felhasználása:

 

Szabad felhasználású kölcsön, célja az igénylők olyan jellegű kiadásainak finanszírozása, amelyekre valamilyen okból nem tud egyéb hitelt felvenni, de rendelkezik a Hitelintézet számára elfogadható ingatlan fedezettel.

 

A fedezetként felajánlott ingatlan:


A hitel mögé természetes személy tulajdonában álló, Magyarország területén elhelyezkedő ingatlanfedezetet kell bevonni. Amennyiben ez nem nyújt megfelelő mértékű fedezetet, úgy kiegészítő ingatlanfedezetet kell biztosítania az Adósnak. 

 

A hitelnyújtás általános feltételei: 


A hitel forintban folyósítható.

 

Az adósra, adóstársra és készfizető kezesre vonatkozó részletes feltételek:

 

 • nagykorú, cselekvőképes devizabelföldi természetes személy, 
 • állandó, bejelentett magyarországi lakhellyel, érvényes állandó személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel vagy új típusú, kártya formátumú jogosítvánnyal és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, adókártyával rendelkezik
  külföldi állampolgár: útlevéllel vagy személyi azonosító igazolvánnyal, vagy tartózkodásra jogosító okmánnyal (amennyiben fényképes), lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal rendelkezik
 • határozatlan idejű főállású munkaviszonya – ide nem értve a nappali tagozatos tanulókat – vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya van, vállalkozó - ide értve a mezőgazdasági őstermelőt is -, szellemi szabadfoglalkozású, Bt beltag, KKT tag (a munkaviszony több jogviszonyból is származhat), vagy nyugdíjas, és nincs GYES-en vagy GYED-en,
 • munkahelyén legalább 3 hónapja folyamatos munkaviszonyban kell állnia, nem állhat próbaidő alatt,
 • határozott idejű munkaviszony abban az esetben fogadható el, ha a munkáltató által időszakonként meghosszabbított határozott idejű munkaszerződés legalább 3 éve folyamatosan fennáll.
 • vezetékes vagy mobil telefonnal rendelkezik
 • munkáltatói telefon, amely ellenőrizhetően a munkáltatóhoz tartozik
 • nyugdíja vagy munkából származó rendszeres önálló havi igazolt nettó jövedelme eléri az aktuális nettó minimálbér összegét. (Adóstárs bevonása esetén az egy háztartásban élő leendő Adós és Adóstárs átlagosan rendelkeznek az aktuális nettó minimálbér 80%-át elérő havi nettó beszámítható jövedelemmel.)
 • egyéni vállalkozóként, illetve Bt beltag, KKT tagként a vállalkozásának nincs lejárt adó- és járuléktartozása,
 • egyéni vállalkozóként legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik, 
 • Bt beltag, KKT tag esetén a gazdasági társaság legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • akinek nincs a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott élő, vagy lezárt tartozása, illetve nincs róla egyéb negatív információ a KHR-ben (csalás, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz visszaélés, nem érintett adósságrendezési eljárásban)
 • Bt, KKT, és az igénylő egyetlen tulajdoni részesedésű vállalkozásnak sincs a KHR-ben nyilvántartott lejárt tartozása, nincs róla egyéb negatív információ a KHR-ben,
 • a hiteligénylés benyújtásával egyidejűleg teljes körű hozzájáruló nyilatkozatot ad a KHR-ben történő teljes körű lekérdezéshez,
 • amennyiben az adós a futamidő lejárata előtt betölti a 70. életévét, olyan munkabérrel rendelkező adóstársat kell bevonnia az ügyletbe, aki a lejáratig nem tölti be a 70. életévét,

 

A zálogkötelezettre vonatkozó feltételek:


a. nagykorú, cselekvőképes természetes személy 
b. állandó, bejelentett lakhellyel, érvényes állandó személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel vagy új típusú, kártya formátumú jogosítvánnyal és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, adókártyával rendelkezik,
külföldi állampolgár: útlevéllel vagy személyi azonosító igazolvánnyal, vagy tartózkodásra jogosító okmánnyal (amennyiben fényképes), lakcímet igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik,
c. egyéni vállalkozóként, illetve Bt beltag, KKT tagként a vállalkozásának nincs lejárt adó- és járuléktartozása,
d. nincs a KHR-ben nyilvántartott élő, vagy lejárt tartozása illetve nincs róla egyéb negatív információ a KHR-ben.


Zálogkötelezett részére szóló tájékoztató:


A Zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy a kölcsön összege és járulékai erejéig jelzálogjog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül a Hitelintézet, mint Zálogjogosult javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre.

 

A jelzálogjog bejegyzésével, elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzésével, illetve ezen jogok megszűnésekor a törlésével kapcsolatos költségeket az Adós/Zálogkötelezett viseli. A bejegyzési eljárás költségének összegét a bejegyzési eljárás megindításával egyidejűleg köteles a Zálogkötelezett az illetékes ingatlanügyi hatóság részére megfizetni.

 

A Zálogkötelezett köteles a jelzálogjoggal terhelt Ingatlanra a Zálogjogosult által elfogadott, az ingatlan újjáépítési értékére szóló vagyonbiztosítási szerződést kötni, és a biztosítót a teljesítési utasítást is magában foglaló nyilatkozattal (a továbbiakban: Zálogértesítő) a vagyontárgy(ak) elzálogosításáról értesíteni, amelyet a Zálogjogosult az érintett biztosítónál a biztosító közvetlen megkeresése útján bármikor ellenőrizhet.

A Zálogjogosult kielégítési joga a zálogjoggal biztosított követelés esedékessé válásakor, a teljesítés elmulasztása esetén nyílik meg.

 

A Zálogkötelezett - függetlenül attól, hogy a Zálogjogosult a kielégítési jog gyakorlás melyik módját választja - a szerződésből eredő lejárt követelés Ingatlanból való kielégítését tűrni tartozik.

 

A kölcsönügylet összes alanyára (adós, adóstárs, készfizető kezes, zálogkötelezett) vonatkozó további feltételek:


a. ügyfél egy vállalkozása (Bt beltag, KKT tag esetén) sincs felszámolás, végelszámolás, vagy csődeljárás alatt,
b. büntetőeljárás nem folyik ellene,
c. nincs lejárt köztartozása (adó, vám, illeték, stb.),
d. nem folyik ellene végrehajtási eljárás.

 

A hiteligényléshez szükséges dokumentumok:

 

 • Hitelkérelem (formanyomtatvány)
 • Személyi azonosító okmányok, lakcímkártya
 • Munkáltatói igazolás vagy NAV jövedelemigazolás
 • Egyéb jövedelmet bizonyító dokumentumok
 • előzetes KHR nyilatkozat
 • Adóstárs, kezes bevonása esetén az adóstársra, kezesre vonatkozó ugyanezen információk
 • Utolsó 2 havi fizetési számlakivonat

 

Igazolt jövedelmekkel kapcsolatos dokumentumok:

 

 • a munkáltató, az állami adóhatóság, a magyar vagy valamely külföldi állam ellátást folyósító szerve 30 napnál nem régebben kiállított igazolása alapján,
 • az ügyfél nyilatkozata és az átutalási megbízás jogcíme alapján (az ügyfél fizetési számlájára érkező bére, nyugdíja, továbbá egyéb, a magyar vagy külföldi állam által folyósított rendszeres ellátás összege);
 • a bíróságnak a megállapításról, vagy jóváhagyásról szóló döntése alapján a házastársi tartásdíj, valamint az üzletszerűen végzett járadékszolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységet végző szervezet által kiállított nyilatkozattal;
  Külföldi munkáltató által kiállított munkáltatói igazolás vagy külföldi adóhatóság által kiállított jövedelemigazolás abban az esetben elfogadható, ha hivatalos fordítással együtt kerül benyújtásra.

 

Fedezetek: 

 

 • Alap- és kiegészítő ingatlanfedezetként lakóingatlan (lakóház, ikerház, sorházi/társasházi lakás), legalább 50%-ban lakófunkcióval rendelkező vegyes funkciójú ingatlan, zártkerti lakóingatlan, építési telek, üdülő/nyaraló, termőföld (szántó, legelő, gyep, rét – minimális birtoktest 1 ha) és üzlet/iroda fogadható el.
 • Kiegészítő ingatlanfedezetként elfogadható még a lakáshoz tartozó garázs, valamint minden más kereskedelmi ingatlan (az összesen bevont fedezeti ingatlanok forgalmi értékének max. 30% erejéig).

A befogadható ingatlanok minimális forgalmi értéke 3 millió forint (kivéve garázs, termőföld).
Az ingatlanfedezet értékét a Hitelintézet által elfogadott értékbecslő által készített szakértői értékbecslés alapján kell meghatározni, mely nem lehet 30 napnál régebbi.
A fedezetként bevont ingatlan(ok)ra a Hitelintézet, mint jogosult részére jelzálogjog és annak biztosítására terhelési és elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre a kiváltandó hitellel azonos ranghelyen.

A bevonható ingatlanok köre per, teher, igénymentes kell legyen.
Felépítménnyel rendelkező ingatlan (kivéve lakás) esetén 90 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat csatolása szükséges, melyen az adott felépítmény feltüntetésre került.

 

Fedezetként elfogadható az az ingatlan, amelyen a hitelintézetet megelőző ranghelyen
az alábbi terhek szerepelnek:

 • Magyar Állam javára szóló
 • munkáltató vagy önkormányzat javára bejegyzett
 • egy magyar pénzügyi intézmény által bejegyzett

jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom.

 

További feltétel:

 • A Hitelintézet előírhatja adóstárs bevonását az ügyletbe.
 • A fedezeti ingatlanra az ingatlan újjáépítési összegének megfelelő mértékű, vagyonbiztosítási szerződést kell kötni (kivéve termőföld, építési telek). Az érintett Biztosító által cégszerűen aláírva kiadott Fedezetigazolást kell a Hitelintézet rendelkezésére bocsátani a hitelbiztosítéki záradék bejegyzéséről.
 • Amennyiben van haszonélvezeti/özvegyi jog az ingatlanon, azt a folyósítást megelőzően töröltetni kell, vagy a haszonélvezeti/özvegyi jog jogosultja adóstársként bevonásra kerül a kölcsönügyletbe.

 

KHR információ:


A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a természetes személyek térítésmentesen jogosultak hivatalos igazolást kérni a KHR-t üzemeltető cégtől arra vonatkozóan, hogy nem szerepelnek a KHR negatív adatbázisában.
Amennyiben a kölcsönigénylő a KHR negatív adatbázisban szerepel, a kölcsönigénylése nagy valószínűséggel elutasításra kerül.

 

Kölcsönösszeg:


A kölcsön összege: 
minimum: 1.000.000,- Ft
maximum: 30.000.000,- Ft

 

A kölcsönfelvevők részére ténylegesen nyújtható kölcsön összegének megállapítása az alábbi szempontok együttes vizsgálatával történik:

 • A kölcsönfelvevők által megadott jövedelmi és kiadási adatok. 
 • A fedezetként felajánlott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értéke.

 

A folyósítható maximális kölcsönösszeget a minimum-maximum határokon belül a fedezetként felajánlott ingatlan(ok) Hitelfedezeti Értéke (továbbiakban: „HFÉ”), valamint az ügyletben szereplő, fizetőképesség szempontjából figyelembe vehető személyek jövedelme határozza meg. Egy ügyletbe maximum 3 ingatlan vonható be fedezetként. A kölcsön összege nem haladhatja meg az összes fedezet HFÉ 85 %-át

 

Kölcsön futamideje:

 

Minimum: 12 hónap - Maximum: 240 hónap

 

Kamatozás feltételei:

 

Ügyleti kamat: referencia kamatláb + kamatfelár
Az ügyleti kamat mértékét a hatályos Hirdetmény tartalmazza.

 

 • Referencia kamatláb: 
  Jelen konstrukció keretében a Hitelintézet a hitelt a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett – 6 havi BUBOR – referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással nyújtja.

 

BUBOR: (Budapest Bankközi Forint Hitelkamatláb) 

 • Referencia-kamatláb kamatperiódus: 6 hónap (naptári 6 havonta változik)
  Az ügyleti kamat referencia-kamatláb kamatperiódusonként (a továbbiakban: kamatperiódus) referencia kamatlábhoz kötötten változik, míg kamatperióduson belül rögzített.
  A Hitelintézet évente kétszer - minden év június 30-án és december 31-én igazítja a hitel referencia kamatát a 6 havi BUBOR értékéhez, ennek megfelelően a kamatperiódusok január 1-től június 30-ig, illetve július 1-től december 31-ig tartanak. A kamatperiódusok 6 hónaposak és mindig a következő kamatforduló előtti napig tartanak. 
  A fentiek alól kivételt képez az első kamatperiódus, amelynek kezdő napja az (első) folyósítás napja, valamint az utolsó kamatperiódus, amelynek utolsó napja a Kölcsön lejáratának a napja, így azok 6 hónapnál rövidebbek is lehetnek.
  A referencia-kamatláb a kamatperiódust – folyósításkor a folyósítást - megelőző naptári félév utolsó munkanapja előtt 2 nappal - amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az ezt megelőző munkanapon - jegyzett 6 havi BUBOR alapján kerül megállapításra.

 

 • Kamatfelár-kamatperiódus: A 3 évet meghaladó futamidejű Jelzáloghitelek esetében a Hitelintézet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban - legfeljebb azonban a Kölcsön futamideje alatt 5 alkalommal -, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani:
  a 3-18 éves futamidejű hitelek esetében H4F3 kamatfelár-változtatási mutató, 
  a 18-20 éves futamidejű hitelek esetében a H4F5 kamatfelár-változtatási mutató.

 

Amennyiben a kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mérték a kamatfelár mértékének csökkentését teszi lehetővé, a csökkentést a Hitelintézet az Adós javára minden alkalommal érvényesíti.

 

 • Kamatfelár-módosítás: 
  A Hitelintézet a kamatfelárat a hitel futamideje alatt legfeljebb 5 alkalommal az egyes kamatfelár-kamatperiódusok lejárta után legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja.
  Az új kamatfelár-kamatperiódusban alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével történik.
  A hitelszerződésben meghatározott alkalmazandó kamatfelár-változtatási mutatót - ideértve annak bármely összetevőjét is - a kamatfelár-kamatperiódust követően sem módosul egyoldalúan.
  Kamatfelár módosítás esetén a Hitelintézet a kamatfelár-kamatperiódus lejáratát megelőző legalább 90 nappal tájékoztatja ügyfeleit.
  A kölcsön után járó kamat összegének megállapítása napi kamatszámítással, a mindenkor fennálló tőketartozás alapján a következő képlet szerint történik:

 

tőke x kamatláb % x kamatnapok száma
360 x 100

 

A hitel kamata és egyéb díjainak módosítása:
A fogyasztó számára hátrányosan kizárólag a hitelszerződésben megállapított ügyleti kamat, kamatfelár, költség és díj módosítható egyoldalúan, feltéve hogy azt a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) ezt lehetővé teszi, és a felek ezt a szerződésben kifejezetten kikötötték. 
Ha a hitelszerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a kamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Hitelintézetnek ezt a szerződéses kötelezettsége részeként a fogyasztó javára érvényesíti.

 

Késedelmi kamat

 

Késedelmes teljesítés esetén a Hitelintézet az esedékessé vált és meg nem fizetett tartozás után – mind a tőkefizetési késedelemre, mind a kamat és egyéb díjfizetési késedelemre – késedelmi kamatot számít fel. 
A késedelmi kamat mértékét a mindenkori Hirdetmény tartalmazza.

 

A hitelintézet a fogyasztó késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára legfeljebb olyan mértékű késedelmi kamatot számíthat fel a fogyasztóval szemben, amely 

 • nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és 
 • nem lehet magasabb, mint a hitelszerződésekre az Fhtv. 17/A. §-ban meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke (az érintett naptári félévévet megelőző

hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértéke).

 

Ügyfélre háruló költségek/ díjak: 
1. Hitelintézetnek fizetendő díjak:

 • Folyósítási díj (A szerződött kölcsönösszeg Hirdetményben meghatározott százaléka),

 

Adott esetben:

 • Szerződésmódosítási díj: Az Adós által kezdeményezett módosítás esetén fizetendő,
 • Előtörlesztési díj: Előtörlesztés esetén fizetendő a Hirdetmény szerint,
 • Rendkívüli ügyintézési díj: az ügyfél kérésére kiállított eseti igazolások esetén (ide nem értve a törlesztési táblázatot)
 • Rendkívüli levelezés díja: Az adós kérésére megküldött értesítésekhez kapcsolódóan kerül felszámításra, mértéke a hatályos Hirdetményben meghatározott összeg + postaköltség.
 • Az adós kérésére kiállított igazolások díja: Az adós kérésére kiállított igazolások díja az igazolásokhoz kapcsolódóan kerül felszámításra, mértéke a hatályos Hirdetményben meghatározott összeg.
 • Késedelmi kamat: Késedelmes törlesztés/fizetés esetén a Hitelintézet késedelmi kamatot számít fel a késedelmes tőkére, kamatra és minden egyéb díjra és költségre.

 

2. Harmadik félnek fizetendő költségek/ díjak:

 • Értékbecslés költsége,
 • Közjegyzői költség: a kölcsönszerződésből, zálogszerződésből és esetleges kezességi szerződésből eredő kötelezettségekre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat közokiratba foglalásának költsége,
 • Ingatlan biztosítási költsége: Biztosító társaságnak fizetendő, mértéke biztosító társaságonként eltérhet,
 • Ingatlan nyilvántartási eljárási költség: az ügyfélnek az illetékes földhivatal részére kell megfizetnie,
 • Tulajdoni lap, térképmásolat lekérésének költsége,
 • Életbiztosítás költsége: Biztosító társaságnak fizetendő, mértéke biztosító társaságonként eltérhet. Csak abban az esetben merül fel, ha a hitelintézet külön feltételként előírja az életbiztosítás megkötését.

 

Törlesztés:
Annuitásos törlesztés, napi kamatszámítás módszerével kerül meghatározásra, egyenlő havi törlesztőrészletek megfizetésével, a havi törlesztőrészlet tartalmazza a mindenkor esedékes tőke- és kamatfizetési kötelezettséget.

 

Előtörlesztés:
Részleges vagy teljes előtörlesztésre az ügyfél bármikor jogosult. Az előtörlesztési szándékot az Adósnak írásban kell eljuttatnia a Hitelintézethez a pontos összeg és dátum megjelölésével. Az előtörlesztés kért időpontja nem lehet korábbi, mint a kérelemnek a Hitelintézetbe megérkezését követő 3. munkanap. Amennyiben korábbi időpont szerepel az előtörlesztési kérelmen, úgy legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 3. munkanap lesz a teljesítés napja.
Hitelintézet az Ügyféllel egyeztetve vagy a havi törlesztő részletek összegét csökkenti, vagy a kölcsön lejárati időpontját változtatja meg változatlan fizetési kötelezettség mellett. Az előtörlesztés következtében módosuló törlesztőrészlet vagy módosuló lejárat esetén szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra, de a lejárat módosítás közjegyzői okiratba foglalásának költségeit az Adós köteles viselni.
Amennyiben az esedékes törlesztőrészlet nem került megfizetésre, úgy a Hitelintézet jogosult az előtörlesztésre szánt összeget először a lejárt díj-, költség-, kamattartozásra, majd a lejárt tőketartozásra elszámolni és csak az ezt követően fennmaradt összeget lehet a fennmaradó tőke előtörlesztésére fordítani. 
Előtörlesztési díj nem kerül felszámításra, ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt.

 

Előtörlesztési díj: a hatályos Hirdetmény szerint kerül megállapításra

 

Előtörlesztés teljesülése:

 

 • Az előtörlesztés akkor teljesül a kért értéknapon, ha az előtörlesztendő összeg és az előtörlesztési díj az előtörlesztés értéknapján legkésőbb 10:00 óráig rendelkezésre áll az ügyfél Hitelintézetnél vezetett számláján.
 • Amennyiben a kért értéknapon 10:00 óra után érkezik be az előtörlesztendő összeg és az előtörlesztési díj, akkor a következő munkanap teljesül az előtörlesztés.
 • Amennyiben az előtörlesztendő összeg és az előtörlesztési díj a kért értéknapot követő munkanap 10:00 óráig sem áll rendelkezésre, akkor a Hitelintézet az előtörlesztési kérelmet meghiúsultnak tekinti, az ügyfél részéről új kérelmet kell benyújtani, új teljesülési értéknap megjelöléssel.

 

A véglejárat előtti végtörlesztésre az előtörlesztés szabályai vonatkoznak.

 

A hitel összeg folyósítása történhet:


A folyósítási feltételek együttes teljesülését követően a folyósítás egy összegben történik az ügyfél által megjelölt bankszámlára.
Hitelkiváltás esetén a folyósítás több (általában két) részletben történik. Az első folyósítás a hitel végtörlesztésére történik, amely után a hitelt folyósító pénzintézet kiállítja a törlési engedélyt, amellyel az ügyfél bemegy a földhivatalba és törölteti a jelzálogjogot.
A maradék összeg kifolyósítása csak a törölt jelzálogjogot tartalmazó tulajdoni lap bemutatása után lehetséges.

 

Kondíciók módosítása

 

A kölcsönszerződés feltételeit – kivéve a kamat módosítás jogszabályban meghatározott esetkörét - a Hitelintézet az ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosíthatja. A kamat tekintetében módosításra csak az erre vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben, feltételekkel és módon van lehetőség.


Felhívjuk jelen termék iránt érdeklődő ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a jelzáloghitel termékkel kapcsolatos információk összehasonlítását segítő alkalmazások a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhatók. Kérjük, hogy a végleges döntés előtt szíveskedjen a (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem), az ott található alkalmazásokkal (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program stb. is tájékozódni.

 

Kérjük, a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket.

Hirdetmények