1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Számlavezetés
 4. Bankszámlacsomag
 5. Kiemelt vállalkozások számlacsomag

Kiemelt vállalkozások számlacsomag

Azon vállalkozásoknak ajánljuk, akiknek az éves Tényleges jóváírási forgalma meghaladja a 250 millió forintot.

Kinek ajánljuk: Azon vállalkozások részére, ahol az éves tényleges jóváírások összege meghaladja a 250 millió forintot és előnyben részesítik az elektronikus ügyintézést.

 

Számlacsomagok előnyei:

 

 • Alacsony számlavezetési díj
 • A számlavezetési díj tartalmazza a Netbank és SMS szolgáltatás havi díját valamint a kiküldött SMS-ek díját is.
 • Alacsony tranzakciós díjak
 • A számlacsomaghoz üzleti kártya igényelhető

 


A számlához kapcsolódó díjtételeket, a kamatok mértékét és a további információkat megtalálja az igénylés helyén a vonatkozó Hirdetményben, az Általános Szerződési Feltételekben és az Üzletszabályzatban.

 

Információk

 

A fizetési számlák megnyitásához szükséges dokumentumok:

 

A Számlavezető helynek a fizetési számlák megnyitását a hatályos pénzforgalmi rendelkezésekkel összhangban meghatározott igazoló dokumentumok, okmányok benyújtásához kell kötnie. Ennek megfelelően a Számlavezető hely pénzforgalmi számla nyitására kötelezett személy részére pénzforgalmi számlát csak akkor nyithat, ha az maradéktalanul bemutatta a számlanyitáshoz szükséges – alábbiakban részletezett – dokumentumokat:

 

a) jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) már bejegyzett jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében:

 • a nyilvántartást vezető szervezettől származó, a nyilvántartásba vételt igazoló, 30 napnál nem régebbi okirat (cégkivonat), 
 • közokiratba foglalt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, a vállalkozás vagy szervezet jellege szerinti alapító dokumentum (pl. társasági szerződés, alapító okirat, alapszabályzat) olyan eredeti példánya, melyen a cégbíróság vagy - ha a társaság létrejöttéhez más hatóság által történő nyilvántartásba vétel szükséges - más hatóság (pl. Megyei Bíróság) igazolása szerepel a társaság bejegyzés (illetve módosítás) iránti kérelmének átvételéről (cégbírósági, hatósági érkeztetés). A számlanyitáshoz az alapító dokumentum cégnyilvántartás szerinti hatályos példányát kell benyújtani. (A hatályos példányról a cégbíróság elektronikus tanúsítványt bocsát ki, illetve a tanúsítvány alapján – az ügyfél külön kérésére - ügyvédi ellenjegyzéssel hitelesített papír alapú másolat készül.)
 • közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány,
 • adószámot és statisztikai számjelet igazoló okirat (amennyiben azt a cégkivonat nem tartalmazza).


b) nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében:

 • közokiratba foglalt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, a vállalkozás vagy szervezet jellege szerinti alapító dokumentum (pl. társasági szerződés, alapító okirat, alapszabályzat) olyan eredeti példánya, melyen a cégbíróság vagy - ha a társaság létrejöttéhez más hatóság által történő nyilvántartásba vétel szükséges - más hatóság (pl. Megyei Bíróság) igazolása szerepel a társaság bejegyzés iránti kérelmének átvételéről (cégbírósági, hatósági érkeztetés). (A bejegyzés iránti kérelem befogadásáról a cégbíróság elektronikus tanúsítványt bocsát ki.), 
 • közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány,
 • ha cégbejegyzésre kötelezett és a pénzforgalmi számla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának, akkor a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor a cégbíróságon kapott tanúsítvány másolata, amely tartalmazza az adószámot is. Ennek hiányában az APEH által visszaigazolt adóbejelentkezési lapot kell benyújtani az ügyfélnek, miután azt az APEH rendelkezésére bocsátotta.


c) általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély esetében az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példánya. 


d) a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett szervezet esetén - a szervezet jogi formájára vonatkozó előírások szerint – a létrejöttére, illetve nyilvántartásba vételére vonatkozó okmányok, iratok.


e) belföldi egyéni vállalkozó esetében 

 • vállalkozói igazolvány (az 1998. július 1. után induló vállalkozónál az illetékes kamara állítja ki, 2000. november 1-jétől a vállalkozó székhelye szerint illetékes körzetközponti jegyző jár el), vagy az illetékes jegyző által kiállított igazolás.
 • a vállalkozó azonosító adatait (adószámát, KSH számát stb.) tartalmazó tanúsítvány (korábban alapított egyéni vállalkozásoknál az APEH által kiállított adóbejelentkezési lap)


f) egyéni cég esetén

 • az egyéni vállalkozóknál feltüntetett okmányok, illetve 
 • a cég cégjegyzését tartalmazó eredeti cégbírósági határozat 


g) hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedély,


h) mezőgazdasági őstermelő esetén

 • a lakóhely szerint illetékes adóhatóság által kiadott adóazonosító jel (adókártya), amennyiben rendelkezik adószámmal, az arról szóló igazolás
 • eredeti őstermelői igazolvány,
 • személyazonosság igazolására szolgáló okmány.

 

Devizakülföldi vállalkozások és szervezetek esetében a számlanyitáshoz az alábbi dokumentumokat kell bekérnie a Számlavezető helynek:

 • a társaság alapítói dokumentumát az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által hitelesített magyar nyelvű fordítással. Már bejegyzett társaság esetén a bejegyzést igazoló, harminc napnál nem régebbi cégkivonatot is hiteles magyar fordítással,
 • a társaságot képviselni jogosult személyek közjegyzővel hitelesített aláírási címpéldányát, és annak idegen nyelvű okirat készítésére jogosult vagy az OFFI által hitelesített magyar fordítását.

 

Off-shore társaság esetében a számlanyitáshoz az alábbi dokumentumokat kell bekérni:

 • a társaság alapító okiratának/alapszabályzatának/társasági szerződésének (Deed of Foundation/ Articles of Association/ Memorandum of Association) az OFFI által hitelesített magyar nyelvű fordítását, 
 • a társaság saját országa szerinti bejegyzésének vagy nyilvántartásba vételének harminc napnál nem régebbi igazolása (Certificate of incorporation) hiteles magyar fordítással,
 • a vezető tisztviselők kinevezéséről, megválasztásáról szóló határozat, jegyzőkönyv (Minutes of meeting of the subscriber(s)/ Resolution ont he appointment of the director(s) of the company) hiteles magyar fordítását,
 • a társaságot képviselni jogosult személyek közjegyzővel hitelesített aláírási címpéldányát (Proxy), és annak idegen nyelvű okirat készítésére jogosult közjegyző vagy az OFFI által hitelesített magyar fordítását.

 

A fentiekben felsorolt, külföldön kiállított okiratok közül nem fogadható el a számlanyitáshoz az, amelyet magyar külképviseleti hatóság nem hitelesített/ felülhítelesített vagy a közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló „Hágai egyezmény”-ben rögzített ország hatósága a hivatkozott egyezményben előírt hitelesítési záradékot/tanusítványt (Apostille) az okmányon nem tüntette fel.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények