1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Fogyasztási hitelek
 4. Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön

Egyszerű segítség, minden élethelyzetre!


THM: 10,58% - 13,40%

Lehetséges hitelcélok:

 • A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

 

Az igényelhető hitel devizaneme: Forint
 

A kölcsönügylet alanya lehet:  Adós, Adóstárs

 

Az Igénylő hitelezhetőségének alapfeltételei:


a) Igénylő nagykorú (a 18. életévét már betöltötte), cselekvőképes, fogyasztónak minősülő, devizabelföldi/rezidens természetes személy.


b) Amennyiben nyugdíjas, úgy rendelkezik nyugdíjas igazolvánnyal.


c) Állandó (bejelentett) magyarországi lakóhellyel, érvényes állandó személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal (vagy útlevéllel vagy új típusú, kártya formátumú jogosítvánnyal), lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal és adókártyával rendelkezik; külföldi állampolgár esetében: útlevéllel vagy személyi azonosító igazolvánnyal, vagy tartózkodásra jogosító (fényképes) okmánnyal, és magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal rendelkezik).


d) Rendelkezik munkabér, nyugdíj, családi pótlék, GYES, GYED jövedelemmel.


e) Telefonnal vagy - amennyiben nincs az Igénylő nevén előfizetés, úgy – telefonos elérhetőséggel rendelkezik (gazdaságilag aktív igénylő esetén, nyugdíjasokra nem vonatkozik):

 

 •  alkalmazottak esetén munkahelyi vezetékes vagy mobil telefonnal (munkáltató nevén vagy címén), melyen elérhető a munkáltató és
 • otthoni (az igénylő vagy az Igénylővel egy háztartásban élő más személy nevére, a bejelentett állandó vagy a bejelentett ideiglenes/tartózkodási lakcímére szóló) vezetékes telefonnal vagy mobiltelefonnal (előfizetéses, kártyás vagy alkalmazottak esetén a munkáltató által biztosított), amin elérhető az Igénylő.


f) A Hitelintézet saját hatáskörben meghatározhatja azon munkáltatók körét, akik esetében nem feltétel, hogy vezetékes telefonon elérhető legyen az adategyeztetés érdekében, elegendő, ha előfizetéses mobil telefonnal rendelkezik. (A munkáltatók egy bizonyos része már nem rendelkezik vezetékes telefon elérhetőséggel, vagy a munkáltató - pl. egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás, stb. - így kizárólag mobil telefonnal rendelkezik). 


g) Az Igénylő a hiteligénylés benyújtásával egyidejűleg előzetes teljes körű hozzájáruló nyilatkozatot ad a Központi Hitelinformációs Rendszerben (a továbbiakban: KHR) történő teljeskörű lekérdezéshez.


h) Nincs a KHR-ben nyilvántartott lejárt tartozása (sem élő, sem lezárt), illetve nincs róla egyéb negatív információ a KHR-ben (csalás, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz visszaélés, nem érintett adósságrendezési eljárásban).


i) Van nyugdíja vagy munkából származó rendszeres önálló igazolt jövedelme. Az Igénylő önálló havi igazolt nettó jövedelme eléri az aktuális nettó minimálbér (2016-ban 73.815,- Ft) összegét. Adóstárs bevonása esetén az egy háztartásban élő leendő Adós és Adóstárs átlagosan rendelkeznek az aktuális nettó minimálbér 80%-át (2016-ban 59.052,- Ft) elérő havi nettó beszámítható jövedelemmel. Külön háztartásban élő Adóstárs esetében az elvárt havi nettó jövedelem az aktuális minimálbér (2016-ban: 73.815,- Ft). Adóbevallással igazolt munkabér jövedelem 1/12-része vehető figyelembe havi jövedelemként.

 

j) Az Igénylőnek jelenlegi munkahelyén legalább 3 hónapja munkaviszonyban kell állnia, nem állhat próbaidő alatt. 


k) Elvárt minimális munkaviszony:

 

 • Nem pályakezdő Igénylő esetén: minimum 12 havi folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, amelyet maximum 2 munkahelyről lehet igazolni. A munkaviszonyban legfeljebb egyszeri 30 naptári napnál nem hosszabb megszakítás lehet. (A jelenlegi munkáltató is igazolhatja az előző munkáltatónál eltöltött munkaviszonyt. Amennyiben az Igénylő alkalmazotti jogviszonya meghaladja a 6 hónapot, de nem éri el a minimálisan előírt 12 hónapot, mert előtte egyéni vállalkozó/őstermelő volt, akkor a vállalkozói/őstermelői igazolvánnyal igazolhatja előző munkaviszonyát.)
  Folyamatos munkaviszonynak tekintjük a fenti feltételek mellett az Igénylő jogutód-munkáltatónál folytatott munkaviszonyát is. 
 • Pályakezdő Igénylő esetén (aki maximum 29. életévét töltötte be és 12 hónapnál rövidebb ideje dolgozik) az elvárt minimális munkaviszonyban folyamatosan eltöltött idő 9 hónap, amelyet a jelenlegi munkahelyről kell igazolni.


l) Határozott idejű munkaviszony esetén, amennyiben a munkáltató az Igénylővel időszakonként – pl. évente, félévente, stb. – újabb határozott idejű munkaszerződést köt, így gyakorlatilag folyamatosan ugyanannál a munkáltatónál dolgozik az Igénylő, akkor, amennyiben ez a folyamatosság minimum 2 éve fennáll, a munkaviszonyt határozatlannak tekintjük.) 


m) Rezidens besorolású Igénylő külföldi munkavállalása esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkavállalási engedély lejáratától számított +6 hónapot. Az Igénylő, így bizonyos esetben a minimális futamidőre igényelheti a kölcsönt. (Amennyiben a munkavállalási engedély nem előírás az érintett országban, akkor a munkáltatói jövedelemigazoláson feltüntetett munkaviszony lejáratának időpontját kell figyelembe venni.) 


n) Az Igénylő állandó lakcímére kiállított és bemutatott utolsó befizetett közüzemi számla (elektronikusan kapott elszámolás esetén az Igénylő aláírásával igazolja a dokumentum eredetiségét), valamint annak igazolása, hogy nincs lejárt közüzemi tartozása, és a bemutatott közüzemi számla esedékességét maximum 30 nappal haladja meg a befizetési bizonylaton szereplő befizetési dátum. 


o) Az Igénylő – a nyugdíjas Igénylőt kivéve – legalább 3 hónapja bármely magyarországi Hitelintézetnél fizetési számlával rendelkezik vagy társtulajdonos, amit számlakivonattal, számlaszerződéssel, vagy Hitelintézeti igazolással kell igazolni. 


p) Az Adós vagy az Adóstárs fizetési számlával rendelkezik a Hitelintézetnél vagy a kölcsönszerződés megkötésével egyidejűleg a Hitelintézetnél fizetési számlára vonatkozó szerződést köt és a kölcsön fennállásának időszaka alatt ezen fizetési számlaszerződését nem mondja fel.

 

A hiteligényléshez szükséges nyomtatványok és dokumentumok:

 

Szükséges nyomtatványok:

 

 • Takarék Személyi Kölcsön igénylőlap;
 • Munkáltatói jövedelemigazolás (30 naptári napnál nem régebbi);
 • KHR előzetes nyilatkozat, KHR nyilatkozatok és tájékoztató;
 • Adatkezelési nyilatkozat.

 

Szükséges dokumentumok: 

 

 • Magyar állampolgár esetén: magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító okirat (személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány / személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány), EU állampolgárok esetén: külföldi személyi igazolvány vagy útlevél illetve tartózkodási engedély és egy második, az Igénylő személyére kiállított okmány (adó- vagy TAJ kártya vagy jogosítvány vagy útlevél, stb.).
 • Utolsó 3 havi fizetési számla kivonat (arról a fizetési számláról, amelyikre a munkabér, nyugdíj jóváírás érkezik). 
 • Nyugdíjas esetén: nyugdíjas igazolvány, nyugdíjszelvény. 
 • Kiváltással érintett hitel esetén: 

 

 • az utolsó 3 havi törlesztést igazoló dokumentum (eredeti számlakivonat, csekk).
 • a pozitív elbírálást és döntést követően a fennálló hitel összegéről szóló igazolás, továbbá a hitel megszüntetésére vonatkozó kérelem.

 

 • az Igénylő vagy az Igénylővel egy háztartásban élő személy nevére és állandó lakcímére vagy bejelentett ideiglenes/tartózkodási lakcímére szóló, kifizetett közüzemi (elektromos áram- / gáz- / víz- / szemétdíj / kábel-TV / internet előfizetésről szóló) szolgáltató részéről kiállított számlakivonat, számlalevél. A bemutatott számlakivonat, számlalevél mellett be kell mutatni a készpénz átutalási megbízás befizetését igazoló feladóvevényt, vagy a számlakivonatot, amelyről megállapítható a közüzemi szolgáltatói számlatartozás befizetésének teljesítése;
 • Készpénz átutalási megbízással történő fizetés esetén a legutolsó kiegyenlített, telefonszolgáltató részéről kiállított számlalevelet (a közüzemi számla keltétől számítva nem telhet el 30 naptári napnál több a kölcsönigénylés befogadásának napjáig) és a kifizetést igazoló feladóvevényt kell benyújtani.
 • Számláról történő fizetés esetén azt a közüzemi számlát kell benyújtania az Igénylőnek, aminek a kifizetését a legutolsó számlakivonat igazolja, amely számlakivonat keltétől számítva nem telhet el 30 naptári napnál több a befogadás napjáig; vagy ezen számlakivonat mellé benyújthatja ugyanarról a közüzemi díjról a legfrissebb közüzemi számlát is.


Jövedelemigazolás dokumentumai:

 

 • Az utolsó lezárt évről szóló – 30 naptári napnál nem régebbi – NAV jövedelemigazolás és az adótartozásról szóló ún. nullás igazolás (arról, hogy nincs lejárt adótartozása) annak az esetében,

 

 • akinek jövedelme alkalmazotti jogviszonyán túl vállalkozásból vagy csak vállalkozásból származik,
 • aki a saját vagy családja vállalkozásában alkalmazott. 
  (Alkalmazotti jogviszonyból származó jövedelemmel rendelkező Ügyfelek esetén a fentiek mellett munkáltatói jövedelemigazolás is szükséges.)

 

 • Külföldi munkavállalás esetén (ha az Igénylő nem magyar cég külföldi telephelyén dolgozik) a munkáltatói jövedelemigazolás és utolsó 3 havi számlakivonat mellett, amennyiben az érintett országban előírás, kötelező:

 

 • tartózkodási engedély,
 • munkavállalási engedély.

 

 • Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány, valamint az év eleji nyugdíjértesítő és a nyugdíj jóváírását tartalmazó utolsó 3 havi számlakivonat.

 

Szükséges továbbá mindezen dokumentumok hiteles fordítása is.

 

KHR információ


A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a hitelintézetek ügyfelei korlátlan számban, térítésmentesen jogosultak hivatalos igazolást kérni a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) üzemeltető cégtől arra vonatkozóan, hogy késedelmes tartozással szerepelnek-e a KHR adatbázisában. A Hitelintézet a hitelbírálat során ezt a dokumentumot nem használhatja fel.

 

Felhívjuk az ügyfél figyelmét arra, hogy a KHR-ben való élő státusszal (késedelmes tartozással, visszaéléssel) szereplés a kölcsönigénylés elutasításával jár, ezért javasoljuk, hogy az igénylés benyújtása előtt éljen az ingyenes adatlekérés lehetőségével.


Kölcsönösszeg:

 

 • Minimum 100.000,- Ft Maximum 5.000.000,- Ft 
  (de nem lehet magasabb, mint az Igénylők beszámítható havi nettó jövedelmének a tízszerese).
 • A kölcsön összegének 10.000,- Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.

A kölcsön konkrét összege - fenti pontban megjelölt intervallumon belül - és futamideje az igénylő igényei és jövedelmi helyzete alapján, az ügyfél-minősítési eljárás alapján kerül megállapításra.
Kölcsön futamideje:

 

 • Minimális futamidő: 12 hónap
 • Maximális futamidő: 84 hónap

 

A futamidőt 1 hónapos lépésközzel lehet igényelni.
 

Hitelkonstrukciók bemutatása


Kinek kínálja a Hitelintézet a Takarék Személyi Kölcsönt?


o Aki gyors ügyintézés mellett a folyószáma hitelekhez képest nagyobb kölcsönhöz szeretne hozzájutni úgy, hogy egyéb fedezetet (értékpapír, ingatlan) nem kell biztosítania.
o A Hitelintézetnél az igénylés benyújtását megelőzően dokumentumok nélkül tanácsadást, illetve előzetes kölcsönösszeg, törlesztő részlet és szükséges fedezeti összeg kalkulációt is igénybe vehet, így már az igénylés benyújtása előtt megtudhatja, hogy jövedelmével mekkora kölcsönösszeghez juthat.
o Amennyiben a kért futamidőre az előminősítés során megállapított adható kölcsönösszeg kevesebb, mint amire gondolt, hosszabb futamidő választásával, vagy adóstárs bevonásával növelheti a felvehető kölcsönösszeg nagyságát.
o A kölcsön a folyósítási feltételek teljesülése után gyorsan folyósításra kerül.
o Önnek írásban bejelentett igénye alapján bármikor lehetősége van előtörlesztésre. 
Harmadik személynek fizetendő járulékos költségek:
Jelenleg harmadik személyhez kapcsolódó költségek a konstrukció kapcsán nem merülnek fel.


A tőketartozás törlesztése:


A kölcsön törlesztése havi részletekben, a hónap az adós által választott napján kizárólag az Adós nevén, forintban a Hitelintézetnél vezetett fizetési számláról történik. A havi törlesztő részlet tartalmazza a mindenkor esedékes tőke- és kamatfizetési kötelezettséget. Az első törlesztő részlet esedékessége a kölcsön folyósítását követő hónap Adós(ok) által kért napja. A további törlesztő részletek minden hónap ugyanazon napján válnak esedékessé. Ha az esedékesség napja munkaszüneti napra esik, úgy a törlesztő részlet az esedékességet követő munkanapon esedékes.
A törlesztő részletnek az esedékesség napjáig jóváírásra kell kerülnie a kölcsönszámlaként megjelölt számlára. A törlesztő részletek havi periódusos annuitással kerülnek meghatározásra.
Az Adós előtörlesztésre jogosult. Az Adós e szándékát köteles 3 munkanappal előbb írásban jelezni az Hitelintézet felé.

 

Az előtörlesztés vagy a végtörlesztés akkor teljesül a kért értéknapon, ha az előtörlesztendő összeg az előtörlesztés értéknapján legkésőbb 10:00 óráig rendelkezésre áll az Adós fizetési számláján.

 

 • Amennyiben a kért értéknapon 10:00 óra után érkezik be az előtörlesztendő összeg, akkor a következő munkanapon teljesül az előtörlesztés.
 • Amennyiben az előtörlesztendő összeg a kért értéknapot követő munkanap 10:00 óráig sem áll rendelkezésre, akkor a Hitelintézet az előtörlesztési kérelmet meghiúsultnak tekinti, az Adósnak új kérelmet kell benyújtania, újabb teljesülési értéknap megjelöléssel.


A Takarék Személyi Kölcsönhöz kapcsolódó kamattípusok, díjak és költségek bemutatása/magyarázata
Az aktuális kamatok, jutalékok, díjak, költségek mértékét a hatályos Hirdetmény tartalmazza.


Kamatozás

 

A Hitelintézet a hitelt a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett – 3 havi BUBOR – referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és - futamidőtől függően - 3 éves kamatfelár-kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtja. (A hitel utolsó kamatfelár kamatperiódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet.)
A Hitelkamat referencia-kamatból és kamatfelárból áll. 
A Hitelintézet a folyósított kölcsön után a kamatot a folyósítás napjától számítja fel. A hitelkamat a havi törlesztő részlet esedékességekor kerül megfizetésre.

 

Amennyiben az Igénylőnek eddig nem a Hitelintézetnél vezetett számlájára érkezett a munkabére:

 

Amennyiben az Igénylő vállalja, hogy munkabére a hitelfolyósítást megelőzően a Hitelintézetnél megnyitott fizetési számlára érkezik, úgy kamatkedvezményben részesülhet.

 

Jutalékok, díjak, költségek

 

 • Kezelési költség
  Mértéke jelenleg 0%, azaz jelenleg nincs kezelési költség.

 

 • Folyósítási díj (A szerződött kölcsönösszeg meghatározott százaléka. A folyósítási díj megfizetése akként történik, hogy a folyósításkor kerül levonásra a kölcsön összegéből) 
 • Szerződésmódosítási díj
  (fix összegben, a Kölcsönszerződés módosításakor kerül felszámításra)
 • Előtörlesztési díj
  (A kölcsönszerződésben megállapított teljesítési határidő előtti részleges vagy teljes előtörlesztés esetén, a szerződésben meghatározott feltételek szerint és a Hirdetményben meghatározott mértékben, a Hitelintézetnél az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Hitelintézetnek megfizetendő díj)
 • Rendkívüli ügyintézési díj
  (a rendkívüli ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor kerül felszámításra)
 • Rendkívüli levelezési díj
  (a postai küldemény megküldésekor kerül felszámításra)
 • Ügyfél kérésére kiállított eseti igazolások, Számlaegyenlegek díja
  (az Ügyfél által kért igazolások kiadásával egyidőben kerül felszámításra)

 

 • Késedelmi kamat
  (törvényben meghatározott maximális mértéket nem haladhatja meg. Késedelmes törlesztés/fizetés esetén a Hitelintézet késedelmi kamatot számít fel a késedelmes tőkére, kamatra és minden egyéb díjra és költségre).

 

Kondíciók módosítása
Amennyiben az ügyfél a hitel bármely kondíciójának a Hitelintézet által egyoldalúan történt emelését nem fogadja el, jogában áll a Kölcsönszerződést a módosítás hatálybalépése előtt felmondani, amely esetben a Hitelintézet nem számít fel költséget.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapján az Önt érdeklő termékkel kapcsolatos további információk, összehasonlítást segítő alkalmazások találhatók. Kérjük, hogy a végleges döntés előtt szíveskedjen a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu és http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak) is tájékozódni.


Összehasonlítást segítő alkalmazás elérhetősége: 


https://felugyelet.mnb.hu//fogyasztoknak/bal_menu/ptilekerdezo?portalstate=pfilter&producttypeid=HK&headingid=20229061

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények