1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Fogyasztási hitelek
 4. Takarék Folyószámla Hitel

Takarék Folyószámla Hitel

Váratlan kiadásainak azonnali rendezésére!

Hitelkonstrukció bemutatása:

 

A lakossági fizetési számlához kapcsolódó, forint alapú Takarék Folyószámlahitel (a továbbiakban: Számlahitel) átmeneti készpénzzavarok áthidalására szolgáló fogyasztási hitel termék. A hitelbírálatot követően a Számlahitel szerződésben kikötött, egyedi hitelkeret erejéig a fizetési számla túlterhelhető. A hitel fedezete a fizetési számlára (a továbbiakban: Számlára) rendszeresen jóváírt jövedelem összege. Szabadon, hitelcél megjelölése nélkül, tetszés szerinti ütemezésben felhasználható. Egy összegben vagy részletekben is visszafizethető, a törlesztés a jóváírási forgalom folyamatos felhasználásával történik. A hitelkeret a törlesztéssel újratöltődik, és a futamidő lejártáig ismételten felhasználható. 
A Számlahitel szerződés annak aláírásától számított 1 (egy) éves határozott időtartamra szól. Amennyiben a lejáratot megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal bármelyik szerződő fél írásban a másik fél felé eltérően nem nyilatkozik, vagy a szerződő felek egyike sem nyilatkozik, úgy a Szerződés hatálya - minden külön rendelkezés nélkül – folyamatosan további egy évvel meghosszabbodik, feltéve, ha az éves felülvizsgálat eredményei szerint annak feltételei teljesülnek.

 

Kinek kínálja a Hitelintézet a Számlahitel konstrukciót?

 

 • Aki már hosszabb ideje a Hitelintézet ügyfele, és élvezni kívánja a hitelkeret használatával járó előnyöket (a rendelkezésre álló számla egyenleg növelése).
 • Korábban más hitelintézetnél fennálló fizetési számlájához kapcsolódó számlahitelét kívánja ezzel a termékkel kiváltani.

 

Lehetséges hitelcélok:

 

 •  A hitelterméket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. 

 

Az igényelhető hitel devizaneme: Forint

 

Igénylési feltételek:

 

A hiteligénylők köre

 

A hitelkeretet az a fogyasztónak minősülő természetes személy veheti igénybe, 

 • aki jövedelemmel rendelkező, nagykorú – a 18 életévét betöltött – Ügyfél,
 • aki a Hitelintézetnél vagy más hitelintézetnél rendelkezik Számlával, és arra rendszeres - legalább 3 hónapos folyamatos - jövedelem/nyugdíj jóváírás érkezik, vagy
 • aki más hitelintézetnél legalább 3 hónapos folyamatos jövedelem/nyugdíj jóváírással rendelkezik és az ott fennálló Számlahitelét szándékozik kiváltani (a Hitelintézethez áthozni).

 

A Számlahitel igénylő hitelezhetőségének alapfeltételei:

 

a) Számlával rendelkezik a Hitelintézetnél, illetve hitelkiváltás esetén a pozitív bírálatot követően Számlát nyit,
b) az igénylő nagykorú, cselekvőképes, devizabelföldi/rezidens természetes személy vagy EU állampolgár,
c) amennyiben nyugdíjas, úgy rendelkezik nyugdíjas igazolvánnyal,
d) igényléskor állandó (bejelentett) magyarországi lakóhellyel, érvényes állandó személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal (vagy útlevéllel vagy új típusú, kártya formátumú jogosítvánnyal) és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal és adókártyával rendelkezik; külföldi állampolgár esetében: útlevéllel vagy személyi azonosító igazolvánnyal, vagy tartózkodásra jogosító (fényképes) okmánnyal, és magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal rendelkezik,
e) van nyugdíja vagy munkából származó rendszeres önálló jövedelme,
f) jövedelem/nyugdíj jóváírása 3 hónapja a Számlájára érkezik, vagy eddig más hitelintézetnél vezetett számlára érkezett a jövedelem/nyugdíj jóváírása, de Számlahitel-keret beállítási feltételként – az igénylésnek és bírálásnak nem feltétele! - 1 jóváírás már a Hitelintézetnél vezetett számlára érkezett (munkáltatói jövedelemigazolás és más hitelintézet előző 3 havi számlakivonata benyújtása mellett),
g) a hiteligénylés benyújtásával egyidejűleg előzetes teljes körű hozzájáruló nyilatkozatot ad a Központi Hitelinformációs Rendszerben (a továbbiakban: KHR) történő teljes körű lekérdezéshez (a KHR Szabályzat 1. sz. melléklete).
h) nincs a KHR-ben nyilvántartott lejárt tartozása (sem élő, sem lezárt), illetve nincs róla egyéb negatív információ a KHR-ben (csalás, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz visszaélés, nem érintett adósságrendezési eljárásban).

 

Szükséges nyomtatványok:

 

 • Számlahitel-keret igénylőlap,
 • Munkáltatói jövedelemigazolás (30 naptári napnál nem régebbi),
 • KHR előzetes nyilatkozat, KHR nyilatkozatok és tájékoztató, 
 • Adatkezelési nyilatkozat.

Felhívjuk a tisztelt Ügyfelünk figyelmét arra, a KHR nyilatkozatok közül a Kölcsönszerződés 1/c. mellékleteként megjelenített mellékletet kizárólag tájékoztatás céljából adjuk át, azt kitölteni és aláírni az igényléskor nem szükséges, mivel ez azt a célt szolgálja, hogy Ön vissza tudja vonni a referenciaadatainak a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb 5 évig történő KHR-ben való adatkezeléséhez történő hozzájárulását.


Szükséges dokumentumok:

 

 • Magyar állampolgár esetén: magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító okirat (személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány / személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány), EU állampolgárok esetén: külföldi személyi igazolvány vagy útlevél illetve tartózkodási engedély és egy második, az Igénylő személyére kiállított okmány (adó- vagy TAJ kártya vagy jogosítvány vagy útlevél, stb.).
 • Utolsó 3 havi fizetési számla kivonat (arról a fizetési számláról, amelyikre a munkabér, nyugdíj jóváírások eddig érkeztek, amennyiben más hitelintézetnél fennálló folyószámlahitel tartozását kívánja átvállaltatni, úgy az eredeti számlakivonat szükséges.
 • Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány, valamint az év eleji nyugdíjértesítő és a nyugdíj jóváírását tartalmazó utolsó 3 havi számlakivonat. 
 • Kiváltással érintett fennálló hitelkeret összegéről szóló igazolás, továbbá – a pozitív döntés után - a hitelkeret megszüntetésére vonatkozó kérelem.


KHR információ


A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a hitelintézetek ügyfelei korlátlan számban, térítésmentesen jogosultak hivatalos igazolást kérni a KHR-t üzemeltető cégtől arra vonatkozóan, hogy késedelmes tartozással szerepelnek-e a KHR adatbázisában. A Hitelintézet a hitelbírálat során ezt a dokumentumot nem használhatja fel.

 

Felhívjuk az ügyfél figyelmét arra, hogy amennyiben negatív információ van az ügyfélről a KHR-ben, úgy az a kölcsönigénylés elutasításával jár, ezért javasoljuk, hogy az igénylés benyújtása előtt éljen az ingyenes adatlekérés lehetőségével.

 

A hitelkeret összege

 

 • Minimum 30.000,- Ft.
 • Maximum 1.000.000,- Ft (de nem lehet nagyobb, mint a Számlára érkező utolsó 3 havi nettó jövedelem átlagának a háromszorosánál).
 • A hitel összegének 1.000,- Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.

 

A hitelkeret feltöltődő jellegű, amelyhez a hozzá kapcsolódó lakossági fizetési számla használatával férhet hozzá a számlatulajdonos, vagy számla-társtulajdonos.

 

A Számlahitel-keret beállítása

 

A számlanyitást követően a számlavezető rendszerben a Hitelintézet ügyintézője beállítja az engedélyezett Számlahitel-keret összegét. 

 

Hitel kiváltás esetén a Hitelszámla megnyitására és a Számlahitel-keret összegének jóváírására a jövedelemből/nyugdíjból származó első jóváírás vagy a NYUFIG felé történő rendelkezés befogadását követően kerül sor.


A Hitelkeret rendelkezésre tartása, illetve a Hitel futamideje 

 

 • 1 év (12 hónap), amely - amennyiben valamelyik szerződő fél a Szerződés lejárata előtt minimum 15 nappal írásban a másik fél felé eltérően nem nyilatkozik - automatikusan (külön értesítés nélkül) folyamatosan további egy évvel meghosszabbodik.

 

A Hitelkeret felülvizsgálata

 

 • A Hitelkeret szerződésben rögzített feltételeinek felülvizsgálata évente történik.

 

A Számlahitel Hirdetményben szereplő kamattípusok, díjak és költségek bemutatása/magyarázata

 

Éves hitelkamat


A Hitelintézet a megállapított hitelkeretből igénybe vett összegre ügyleti kamatot számít fel, mely terhelésére a tárgyhó utolsó napjával kerül sor. A felszámított kamatterheléssel csökken a szabadon felhasználható hitelkeret összege.
Késedelmi kamat kerül felszámításra a késedelmes tőke-, ügyleti kamat, valamint minden egyéb díj- vagy költség tartozás után.

 

Rendelkezésre tartási jutalék


A ki nem használt hitelkeret után: évi 1,2 %.

 

További díjak


A Hitelintézet a kölcsön folyósításakor, illetve felülvizsgálatakor meghatározott mértékű kezelési díjat, a szerződés módosításakor szerződésmódosítási díjat, a Számlatulajdonos Hitelkeretével kapcsolatos külön kérelmeinek elbírálásáért, intézéséért azok teljesítésekor rendkívüli ügyintézési díjat, a Számlatulajdonos hitelével kapcsolatos kimutatások, tájékoztatások (kivétel a törlesztési tábla, amelyet díjmentesen biztosítunk), vagy a meg nem fizetett tartozása kapcsán felmerült költségekre, azok megküldésekor rendkívüli levelezési díjat, a hitelszerződés meghosszabbításához kapcsolódóan valamint a Számlatulajdonos, Társ-számlatulajdonos által kért eseti igazolásokért, azok elkészítésekor külön díjat számíthat fel, melyek mértékét a Hitelintézet Hirdetményében határoz meg. 
 

A Számlahitel kondíciói:


Az Lakossági Folyószámlahitel hatályos kondícióit a Hirdetmény tartalmazza.
Amennyiben az ügyfél a hitel bármely kondíciójának a Hitelintézet által egyoldalúan történt emelését nem fogadja el, jogában áll a hitelszerződést a módosítás hatálybalépése előtt felmondani, amely esetben a Hitelintézet nem számít fel költséget.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapján az Önt érdeklő termékkel kapcsolatos további információk, összehasonlítást segítő alkalmazások találhatók. Kérjük, hogy a végleges döntés előtt szíveskedjen a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu és http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak) is tájékozódni.


Összehasonlítást segítő alkalmazás elérhetősége: 


http://alk.mnb.hu//fogyasztoknak/bal_menu/ptilekerdezo?portalstate=pfilter&producttypeid=HS&headingid=20229061

Hirdetmények